De spelregels van het executive committee (2023)

De spelregels van het executive committee (1)

Auteur: Charles Honée| Beeld: Yvonne Kroese| 09-05-2013

In een executive committee hebben zowel statutaire bestuurders als leden van het hoger management zitting. Wat de bevoegdheden van het orgaan precies zijn, is volstrekt onduidelijk. Tijd voor spelregels.

Bijna de helft van de Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen maakt gebruik van een zogeheten executive committee, een collectief waarin zowel statutaire bestuurders als leden van het hoger management zitten. Maar zo gebruikelijk als dit ‘orgaan’ lijkt, zo uiteenlopend zijn de opvattingen over de taken en verantwoordelijkheden van zo’n ‘exco’.

Bij sommige ondernemingen heeft het committee alleen een adviserende rol, terwijl bij andere ondernemingen soms grote strategische besluiten binnen het exco lijken te worden genomen. De meeste vennootschappen maken in hun rules of procedure of hun charter of the management board duidelijk hoe ze de taken en verantwoordelijkheden van het exco zien, maar het algemene beeld blijft diffuus. Er dienen zich daarom relevante vragen aan. Waarom wordt een executive committee ingesteld? Wat is de precieze rol en taakomschrijving van een executive committee? Wie is uiteindelijk verantwoordelijk voor de besluiten? Kunnen niet-statutaire bestuurders die deel uitmaken van het exco ook aansprakelijk worden gesteld als het misgaat? En hoe zit het met de verantwoording – wat is bijvoorbeeld de rol van de raad van commissarissen ten opzichte van het executive committee? Zouden daar niet enkele spelregels voor moeten worden opgesteld?

(Video) The Rules of Hockey (Field Hockey) - EXPLAINED!

Enquête

De Monitoring Commissie Corporate Governance Code besteedt in haar laatste rapport over de naleving van de code (2012) aandacht aan het fenomeen executive committee, zij het slechts summier. Onder meer heeft de Monitoring Commissie de omvang van executive committees onderzocht. Een gemiddeld executive committee bestaat uit circa negen leden; zes à zeven leden zijn afkomstig uit het hoger management en twee à drie leden zijn de statutaire bestuurders (en vormen dus de raad van bestuur). Doorgaans maken alle leden van de raad van bestuur van een onderneming deel uit van het executive committee; bij slechts één onderneming is dit niet het geval. Ook bleek uit het onderzoek dat áls er een exco is ingesteld, er minder statutaire bestuurders zijn dan wanneer er geen exco is.

Maar waarom wordt zo’n executive committee ingesteld en wat dóét deze nu precies? Daarover lopen, zoals gezegd, de opvattingen uiteen. In een enquête die onderzoekers in opdracht van de Monitoring Commissie hebben opgesteld, omschrijft een company secretary van een betrokken onderneming het als volgt: ‘Het executive committee heeft een adviserende functie, met als doel de door de raad van bestuur genomen besluiten in de organisatie te implementeren.’ Een andere secretary: ‘Het executive committee is meer een intern overlegplatform dan een orgaan dat daadwerkelijk besluiten neemt.’

Een exco lijkt dus vooral te worden ingesteld door de leiding van de onderneming om het beleid ondersteund én uitgevoerd te krijgen. Via het exco kunnen bestuurders draagvlak krijgen bij het hoger management en kunnen zij de gekozen strategie direct implementeren. Een belangrijke notie is dat juridisch gezien de bestuursbevoegdheid uitsluitend bij de statutaire bestuurders ligt. De leden van het exco die niet de statutaire bestuurders zijn, functioneren dus juridisch gezien onder de verantwoordelijkheid van de statutaire bestuurders.

Dynamiek

Daarom is het opvallend dat bij veel ondernemingen de taakomschrijving van de raad van bestuur en het executive committee lijkt te overlappen. In diverse reglementen die voor exco’s bij de relevante ondernemingen gelden, zie je onder meer terugkomen dat het exco verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie, de resultaten en het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat zijn volgens ons governance-systeem ook precies de taken die binnen het domein van de raad van bestuur vallen. Niet-statutaire bestuurders opereren in die omschrijving in hetzelfde domein als de statutaire bestuurders, maar zitten – vanwege hun niet-statutaire status – niet in dezelfde verantwoordingslijn.

(Video) Exploding Kittens - How to Play

Een goed exco-reglement zou daarom zo ingericht moeten zijn, dat alleen de statutaire bestuurders uiteindelijk de besluiten nemen, dat hun steun voor besluiten die tot de bestuurstaak behoren altijd nodig is en dat ze nooit overruled kunnen worden door niet-statutaire bestuurders. Want in dat geval zou het ondernemingsbestuur buiten de statutaire bestuurders om vorm krijgen, en dat kan niet.

Veel vennootschappen benadrukken om die reden dat het executive committee geen besluitvormend orgaan is; uiteindelijk worden de besluiten genomen door de statutaire bestuurders. Maar de vraag is of statutaire bestuurders ook nog buiten de vergaderingen van het exco (al dan niet voorbesproken) besluiten nemen. Er zijn geen duidelijke regels voor de mate waarin het bestuur zich in de uitvoering van zijn taak kan laten bijstaan door exco-leden. In veel gevallen zullen de besluiten van het bestuur wel degelijk binnen de vergadering van het executive committee worden genomen, en het is een interessante vraag in hoeverre de dynamiek en bestuurlijke verhoudingen binnen zo’n vergadering van invloed zijn op de besluitvorming. Ook daarom zou een duidelijke leidraad op zijn plaats zijn – bijvoorbeeld dat een besluit altijd volledig gesteund moet worden door de statutaire bestuurders. Zoiets is nergens vastgelegd.

Samenstelling executive committee

Net zomin als er een vaste taakomschrijving van het exco is, zijn er geen richtlijnen voor de samenstelling daarvan. Als de rol van de niet-statutaire bestuurders zuiver ondersteunend en adviserend is, zou het logisch zijn als de ceo het committee samenstelt – al dan niet onder goedkeuring van de raad van commissarissen. Maar als het exco wordt opgetuigd als een orgaan dat de facto de onderneming bestuurt – waarin de statutaire bestuurders optreden als primi inter pares – dan valt te verwachten dat de raad van commissarissen zich actiever bemoeit met benoemingen. Dan krijgt zo’n exco ook veel meer gewicht. Maar ook hier ontbreken duidelijke handvatten.

In dit verband rijst de vraag hoe het dan zit met toezicht en verantwoording. Ons vennootschapsrecht is duidelijk over de bevoegdheidsverdeling binnen een vennootschap. Kort gezegd is de raad van bestuur belast met besturen, houdt de raad van commissarissen toezicht en staat het bestuur terzijde en heeft de algemene vergadering van aandeelhouders de restbevoegdheid.

(Video) Kant & Categorical Imperatives: Crash Course Philosophy #35

Aan wie legt het executive committee verantwoording af?

Volgens ons governance-systeem legt het bestuur verantwoording af aan de raad van commissarissen en de aandeelhouders. Maar in die verantwoordingslijn is geen plaats ingeruimd voor het executive committee. Uit een enquête die de Monitoring Commissie Corporate Governance Code liet uitvoeren onder commissarissen van Nederlandse vennootschappen, blijkt dat commissarissen bijna nooit bij vergaderingen van het exco zitten. Andersom schuiven exco-leden wel regelmatig aan bij vergaderingen van de raad van commissarissen over specifieke onderwerpen.

De informatievoorziening over wat er in het executive committee wordt besproken, verloopt doorgaans via de ceo. Die doet mondeling verslag bij de raad van commissarissen – de notulen van het executive committee gaan nooit naar de raad van commissarissen. De afstand tussen het exco en de raad van commissarissen is dus behoorlijk groot. Het is de vraag of dat wenselijk is in het kader van transparante governance. Het is dan ook niet verwonderlijk dat sommige commissarissen vraagtekens hebben bij de governance-structuur rond een executive committee. Een geïnterviewde commissaris zegt (anoniem) in de eerdergenoemde enquête: ‘Ik ben eigenlijk helemaal niet zo gelukkig met die exco’s, omdat het echt goed gemanaged moet worden, wil het werken. Bij (….) is de zaak nogal veranderd en die heeft dus een mengvorm van statutaire directeuren en executive boardmembers, die geen statutaire verantwoordelijkheid hebben. Die zitten bij vergaderingen en dat vind ik een erg groot risico. Ik vraag me wel eens af wat al die mensen hier doen. Ik heb er moeite mee, omdat je toch twee verschillende burgers aan tafel hebt, de statutaire en niet-statutaire. In mijn ogen moet je dat formeel zuiver houden. Die mensen voelen dat er een verschil is en dat is bepalend voor hun gedrag.’

Een andere commissaris: ‘De niet-statutaire bestuurders zitten ook bij de strategiediscussie. Toch zie je in het vergaderspel, als ik het zo mag noemen, dat als we de strategie bediscussiëren dan eerst één van de statutaire bestuurders een kapstokinleiding geeft , met speerpunten. Vervolgens komen er dan wat andere mensen andere informatie presenteren. Je ziet wel gelaagdheid – laat ik het zo maar zeggen – in de inbreng, de rol en de verantwoordelijkheid in zo’n vergadering.’

Aansprakelijkheid executive committee

Een laatste interessant punt is de vraag naar aansprakelijkheid. Dat een niet-statutair lid van het exco juridisch gezien geen statutaire verantwoordelijkheid heeft, wil niet zeggen dat hij nooit aansprakelijk kan worden gehouden. Dat blijkt uit de zaak die gedupeerde beleggers aanspanden tegen leden van het executive committee van Fortis. Daarbij werd – naast de ceo – ook het niet-statutaire executive commitee lid Gilbert Mittler begin 2012 door de rechtbank Utrecht veroordeeld tot een schadevergoeding wegens het misleiden van beleggers. Besturen is een collectieve aangelegenheid en de statutaire bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk. Bij executive committees rijst de vraag of deze collectieve taak niet teveel bij het exco wordt gelegd.

(Video) The Guy Who Didn't Like Musicals

Samenvattend is het wenselijk als er enkele spelregels worden geformuleerd voor de inrichting van executive committees. Daarbij kan expliciet gemaakt worden wat de taken en verantwoordelijkheden van het exco zijn. Het exco zou niet belast moeten zijn met het nemen van bestuursbesluiten, maar met de voorbereiding en uitvoering daarvan. Het is goed om helder te formuleren hoe de besluitvorming van een raad van bestuur in de context van een executive committee tot stand komt, bijvoorbeeld dat alle statutaire bestuurders achter een besluit moeten staan. Tenslotte zouden ook ankerpunten voor de betrokkenheid van de raad van commissarissen bij het exco op hun plek zijn. Eén van de sterke eigenschappen van de Nederlandse corporate governance code is dat deze niet star is, maar juist flexibiliteit biedt (comply or explain). Ik ben er ook zeker geen voorstander van om alles met betrekking tot exco’s in detail te regelen. Maar in het geval van het executive committee ligt maar weinig vast, terwijl de belangen groot zijn, zodat het wenselijk is om duidelijke afspraken over taken en verantwoordelijkheden te hebben. De code is daar een geschikte plaats voor.

Charles Honée is partner en advocaat bij advocatenkantoor Allen & Overy.Deze analyse over het executive committee, kortweg exco, is gepubliceerd in Management Scope 04 2013.

Lees ook:
> De ontwikkeling van corporate governance

FAQs

Who are the members of the executive committee? ›

As the name suggests, the executive committee is composed of members who occupy the senior-most positions of the organization. They include the secretary, treasurer, chief officers, vice president and president.

What is the job of an executive committee? ›

An executive committee is composed of elected board leaders and acts as a steering committee for the full board. Its main purpose is to facilitate decision-making between board meetings or in urgent and crisis circumstances. It has the power to act on behalf of the full board and is a steering committee for the board.

What is the difference between board of directors and executive committee? ›

The executive committee is a sub-set – or sub-committee – of the board of directors. Boards cannot always gather quickly to respond to urgent matters; the executive committee's function is to fill that gap.

Who is head of executive committee? ›

(3) The President and the Vice-President of the Council shall be the Chairman and Vice-Chairman respectively of the Executive Committee.

What makes a good executive committee? ›

The Executive Committee works hand in hand with the Executive Director, and to do so, clarity, transparency, and effective communication is paramount. For this reason, the Executive Committee job description might also guide how to appropriately interact with the organization's Executive Director or lead staff.

Who are the 3 members of the executive branch? ›

Executive Branch of the U.S. Government
  • President—The president leads the country. ...
  • Vice president—The vice president supports the president. ...
  • The Cabinet—Cabinet members serve as advisors to the president.
Aug 5, 2022

What is the difference between committee and executive committee? ›

A committee may include persons who are not directors (if not restricted in the MOI), but only directors have a vote on the committee. The functions of the executive committee do not entirely discharge the directors from their duties, and the executive committee does not replace the board of directors.

Do you get paid to be on a committee? ›

Salary Ranges for Committee Members

The salaries of Committee Members in the US range from $16,950 to $91,960 , with a median salary of $20,500 . The middle 60% of Committee Members makes $20,500, with the top 80% making $91,960.

What is another name for executive committee? ›

What is another word for executive committee?
board of directorsboard
executive boarddirectors
managersexecutives
bossesemployers
managementadministration
8 more rows

Who has more power than the board of directors? ›

In simple terms, the CEO is the top senior executive over management, while the board chairperson is the head of the board of directors. The CEO is the top decision-maker for the company and the person who oversees the daily operations and logistics. All of the senior management executives report to the CEO.

Do boards need an executive committee? ›

Why Are Executive Committees Important? The full weight of a board member's responsibilities quickly becomes glaring when they're faced with a host of important decisions they need to make, often with little notice. It's often difficult for the full nonprofit board to get together for a meeting on short notice.

Is board of directors higher than the executive committee? ›

Executive committee members hold board leadership positions. However, they differ from the board in terms of their authority and their ability to act independently. Executive committees are usually defined by what they cannot do. This will prevent the dilution of essential powers away from the entire board.

How many executive committees are there? ›

The executive committee is usually comprised of the President, Vice-President, Treasurer and Secretary of the Board.

What is the quorum for executive committee? ›

16.5 Valid quorum for meetings of the Executive Committee will be half (1/2) the total number of members of the Executive Committee. Any fraction in such a number shall be ignored for determining the quorum requirement.

What are the four responsibilities of a committee chairman? ›

  • Chairperson. The chair directs the group's activities and guides the committee meetings. ...
  • • Help prepare agendas. • Guide conduct of meetings. ...
  • Treasurer. ...
  • • A diary. ...
  • • Attend meetings punctually.

Who is the most powerful person in the executive branch? ›

The power of the Executive Branch is vested in the President of the United States, who also acts as head of state and Commander-in-Chief of the armed forces.

What branch is the Secret Service under? ›

The U.S. Secret Service is a federal law-enforcement agency within the United States Department of Homeland Security tasked with the criminal investigation of counterfeiting and other financial crimes.

Who is fourth in line for the presidency? ›

Current order of succession
No.OfficeIncumbent
1Vice PresidentKamala Harris
2Speaker of the House of RepresentativesKevin McCarthy
3President pro tempore of the SenatePatty Murray
4Secretary of StateAntony Blinken
14 more rows

What are the 4 different types of committees? ›

There are three main types of committees: standing, select or special, and joint. (Party committees, task forces, and congressional Member organizations—informal groups—are not addressed here.)

What are the three types of committees? ›

There are three types of committees: standing, select, and joint.

What are the 6 types of committees? ›

There are five different types of committees—standing committees, subcommittees, select committees, joint committees, and the Committee of the Whole.

What are the benefits of being a committee member? ›

Benefits of volunteering as a Committee Member

Developing and implementing organisation strategic and operational plans. Gain a greater understanding of budgeting and financial management processes. How to develop policy and procedure. What is involved in planning, promoting and managing events.

How are committee members chosen? ›

Each party assigns, by resolution, its own members to committees, and each committee distributes its members among subcommittees.

What are the benefits of joining a committee? ›

Joining a committee or a board can be a way to expand professional experience, network with key contacts and add some serious influence on a resume.

What is the position of the person that is over a committee called? ›

The chairperson, also chairman, chairwoman or chair, is the presiding officer of an organized group such as a board, committee, or deliberative assembly.

Is executive committee part of the board? ›

The executive committee is an elected, elite group of directors that are able to meet and make decisions at short notice. The executive committee is made up of the C-Suite of the board as well as other executive managers that may not be regularly at board meetings.

What is a group of executives called? ›

"C-suite" refers to the executive-level managers within a company. Common c-suite executives include chief executive officer (CEO), chief financial officer (CFO), chief operating officer (COO), and chief information officer (CIO).

What are the 3 executive powers of the president? ›

Section 2, Clause 1 describes exclusive presidential powers: namely, the Commander in Chief authority, the power to require written opinions from the heads of executive departments, and the pardon power.

What are the 3 requirements to be in the executive branch? ›

The Constitution lists only three qualifications for the Presidency — the President must be at least 35 years of age, be a natural born citizen, and must have lived in the United States for at least 14 years.

What are the three main parts of the executive branch? ›

Executive Office of the President (White House) The President's Cabinet (Federal Agencies) Independent Federal Agencies and Commissions.

Who can overturn an executive order? ›

In the case of the former, the president retains the power to veto such a decision; however, Congress may override a veto with a two-thirds majority to end an executive order.

What can the president be impeached for? ›

The President, Vice President and all civil Officers of the United States, shall be removed from Office on Impeachment for, and Conviction of, Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors.

What is the executive branch not allowed to do? ›

A PRESIDENT CANNOT . . .

declare war. decide how federal money will be spent. interpret laws. choose Cabinet members or Supreme Court Justices without Senate approval.

What are the 7 powers of the executive branch? ›

The Constitution explicitly assigns the president the power to sign or veto legislation, command the armed forces, ask for the written opinion of their Cabinet, convene or adjourn Congress, grant reprieves and pardons, and receive ambassadors.

What power does the executive branch have? ›

The executive branch carries out and enforces laws. It includes the president, vice president, the Cabinet, executive departments, independent agencies, and other boards, commissions, and committees. American citizens have the right to vote for the president and vice president through free, confidential ballots.

What are the 5 roles and responsibilities of the executive branch? ›

The executive branch is headed by the president, whose constitutional responsibilities include serving as commander in chief of the armed forces; negotiating treaties; appointing federal judges (including the members of the Supreme Court), ambassadors, and cabinet officials; and acting as head of state.

What are the four most important departments of the executive branch? ›

The Executive Office of the President (EOP) comprises four agencies that advise the president in key policy areas: the White House Office, the National Security Council, the Council of Economic Advisors, and the Office of Management and Budget.

What are the four types of executive? ›

What are the types of Executives?
  • Parliamentary system. The head of the government is called the prime minister. If the head of the state is a monarch – it is a Constitutional Monarchy. If the head of state is president – it is a Parliamentary Republic. ...
  • Semi-presidential system.

Videos

1. The difference between winning and succeeding | John Wooden
(TED)
2. Peaky Blinders Boardgame - Under New Management I How to play
(Just Games)
3. Why good leaders make you feel safe | Simon Sinek
(TED)
4. Why you feel what you feel | Alan Watkins | TEDxOxford
(TEDx Talks)
5. The Rules of Baseball - EXPLAINED!
(Ninh Ly)
6. The Midnight Chase | Critical Role: THE MIGHTY NEIN | Episode 3
(Geek & Sundry)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Chrissy Homenick

Last Updated: 12/27/2022

Views: 6428

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Chrissy Homenick

Birthday: 2001-10-22

Address: 611 Kuhn Oval, Feltonbury, NY 02783-3818

Phone: +96619177651654

Job: Mining Representative

Hobby: amateur radio, Sculling, Knife making, Gardening, Watching movies, Gunsmithing, Video gaming

Introduction: My name is Chrissy Homenick, I am a tender, funny, determined, tender, glorious, fancy, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.